تامین کننده محترم خواهشمند است فرم مشخصات تامین کنندگان (وندور) را تکمیل و پس از مهر و امضا به آدرس awatoil.ir@gmail.ir ایمیل نمائید.